Hétfő-Péntek: 7:00-20:30, Szombat: 9:00-13:00

Adatkezelési tájékoztató

MENTAHÁZ KFT.

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

Az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete (a továbbiakban: GDPR) valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény előírja az Ön, mint érintett előzetes tájékoztatást.

 

Az alábbi tájékoztatással e jogszabályi kötelezettségünknek teszünk eleget. A tájékoztatóban szereplő fogalmak alatt a GDPR-ben, illetve a hazai jogszabályokban meghatározott fogalmakat kell érteni, a nem szabályozott kérdésekben a GDPR, illetve amennyiben nem ellentétes a hazai jogszabályait kell alkalmazni.

 

Telefonhívás, írásbeli, illetve elektronikus kommunikáció során az adatkezelőre vonatkozó információn és az adatkezelés céljának ismertetésén túl jelen tájékoztatóra hivatkozunk.

 

1.  ADATKEZELŐ ÉS KÉPVISELŐJÉNEK MEGNEVEZÉSE, ELÉRHETŐSÉGE

 

 

Név, elérhetőség

Mentaház Kft. székhely: 8000 Székesfehérvár, Katona József utca 34.

(a továbbiakban: Társaság)

Cg.: 07-09-022931, adószám: 24125781-2-07

e-mail: info@mentahaz.hu telefon: 06-30-534-3121

Képviselő neve, elérhetősége

Deliné Szalai Borbála ügyvezető

e-mail: info@mentahaz.hu telefon: 06-30-534-3121

 

2.  ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ MEGNEVEZÉSE ELÉRHETŐSÉGE

 

Az adatkezelő adatvédelmi tisztviselője:

 1. Kozma Gergely e.v. 52286010 www.adatorom.huinfo@adatorom.hu, 06-30-3889943 

 

3. Lehetséges címzettek

 

Címzett, akivel vagy amellyel a személyes adatot közöljük, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek.

 

Cégnév

Cím

Tevékenység

Fiscale Consulting Kft.

7000 Sárbogárd, Árpád utca 72.

könyvelés/könyvvizsgálat

Szivárványnet Kft.

8000 Székesfehérvár Berényi út 110.

webtárhely szolgáltató

Magyar Posta Zrt.

1540 Budapest, Dunavirág utca 2-6. 

Postai tevékenység

Kardi-Soft Kft.

9024 Győr, Táncsics utca 43.

Betegnyilvántartás, betegadat kezelés, számlázás.

Ovrova András e.v.

8000 Székesfehérvár Nagyszebeni út 107.

rendszergazdai tevékenység 

 

 

Telekommunikációs szolgáltató

 

 

Internet szolgáltató

Állami Egészségügyi Ellátó Központ

1125 Budapest, Diós Árok 3.

Elektronikus Egészségügyi Szolgáltató Tér  www.eeszt.gov.hu

 

4.    ADATKEZELÉS CÉLJA, KEZELT ADATOK

 

A társaság a jelen tájékoztatóban szereplő adatokat maga gyűjti, az adatok kezelését a következő célokból végzi, a megadott céltól eltérő adatkezelést – amennyiben külön feltüntetésre nem kerül – nem végez:

 

4.1  A társasággal való kapcsolatfelvétel körében kezelt adatok

A társaság honlapján (http://mentahaz.hu/?p=kapcsolathttp://www.zoldalmakozpont.hu/kapcsolat.html) a felhasználók kapcsolatfelvételi, véleményküldési űrlapot tölthetnek ki, e-mail üzenetet küldhetnek abból a célból, hogy az érdeklődési körükbe tartozó szolgáltatásokról további információt kapjanak.

Kezelt adatok

A kapcsolatfelvételi űrlapon a nevét, e-mail címet, adhatja meg, ezen túl az érdeklődési körébe tartozó szolgáltatásokról is tudomást szerzünk az üzenet tartalma alapján. Az üzenethez kapcsolódó technikai adatok tárolására is sor kerül.

Adatkezelés célja

Az adatokra a megfelelő tájékoztatás adása, a szolgáltatás hatékony kiválasztása, a szerződés tartalmának meghatározása miatt van szükség.

Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja alapján történik, mivel az érintett a honlapon elektronikusan hozzájárul az adatok kezeléséhez. Az adatkezelő az érintett hozzájárulását az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást követően kéri meg, ami írásban rögzített hozzájárulást jelent.

 

E-mail, telefon útján történő megkeresés esetén – az adatkezelés a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja alapján történik, mivel érdekünk, hogy a szoláltatásaink iránt érdeklődő személyeket megfelelő tájékoztatással lássuk el, a későbbi esetleges szerződéskötés érdekében. Tekintettel arra, hogy nyilvános elérhetőségünk megkeres bennünket, így feltételezzük, hogy önnek is érdekében áll az ön által választott kommunikációs csatornán a megfelelő tájékoztatást kapjon.

 

Adatszolgáltatás alapja: nem alapul jogszabályon, illetve szerződésen, megadása nem kötelező, a kapcsolati adatok hiányában azonban nem tudunk önnek felvilágosítást adni szolgáltatásunkról.

 

Adatkezelés ideje

Az adatok tárolása a naptári év végéig történik, amennyiben szolgáltatás igénybe vételére nem kerül sor.

 

Lehetséges címzettek, adattovábbítás

A személyes adatok továbbítására nem kerül sor.

Harmadik országba személyes adatok továbbítására nem kerül sor.

 

Céltól eltérő adatkezelés

Statisztikai szempontú adatkezelés történhet az érdeklődők számának, meghatározása érdekében

Adatkezelés kockázata

A kapcsolattartói adatok kezelését a társaság alacsony kockázatúnak értékeli, amelynek keretében az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályok szerint jár el.

 

4.2  A betegellátással összefüggő adatkezelések:

A társaság a betegellátással, mint nyújtott szolgáltatással kapcsolatban a társaság és Ön között szerződéses kapcsolat létesül.

 

Kezelt adatok

Az értékesítéshez, szolgáltatás nyújtáshoz kapcsolódóan a szerződés teljesítéséhez szükséges személyes adatok kezelhetőek, így a természetes személyazonosító adatok (név, születési hely, idő, anyja neve), lakcím, TAJ szám, személyi igazolvány szám, adószám, számlázási cím, bankszámla szám.

 

kezelt adatok köre, figyelemmel arra, hogy az egészségügyi adatok felvétele a gyógykezelés része, a kezelést végző orvos dönti el, hogy a szakmai szabályoknak megfelelően - a kötelezően felveendő adatokon kívül - mely egészségügyi adat felvétele szükséges a gyógykezelés céljából.

 

A kezelését végző orvos kötelező egészségbiztosítás terhére igénybe vett egészségügyi ellátás adatairól elektronikus lekérdezés formájában gyógykezelése céljából tudomást szerezhet, amennyiben ez ellen nem tiltakozik.

 

Az egészségügyi és személyazonosító adatainak kezelésére kizárólag a betegellátó, az intézményvezető, illetve az adatvédelmi tisztviselő jogosult.

 

Gyógykezelése során a kezelőorvoson és a betegellátón kívül kizárólag az lehet jelen, akinek jelenlétéhez hozzájárul. A gyógykezelése során jelen lehet, aki korábban gyógykezelte, kivéve, ha ez kifejezetten tiltakozik.

 

Az egészségügyi és személyazonosító adatainak kezelésére kizárólag a betegellátó, az intézményvezető, illetve az adatvédelmi tisztviselő jogosult. Az egészségügyi adatainak kezelésével, az alkalmazott egészségügyi eszközök működésével, az abból nyert adatokkal, eredményekkel kapcsolatos részletes tájékoztatást a kezelőorvos, illetve a társaság vezetője adja meg.

 

Adatkezelés célja

-A természetes személyazonosító adatok (név, születési hely, idő, anyja neve), az Ön azonosítása miatt szükségesek, az ezen adatokat igazoló arcképes igazolvány bemutatása alapján (személyi igazolvány, jogosítvány).

-Lakcíme: a kapcsolattartás érdekében indokolt.

-TAJ számát az egészségügyi előzményi adatok megállapítása, jogosultságok meghatározása miatt szükséges kezelni

-Adóazonosító jel, számlázási cím, bankszámla szám: meghatározott pénzügyi szolgáltatások elszámolása (Cafeteria, magán egészségbiztosítás) miatt szükséges.

 

A társaság az egészségügyi és személyazonosító adatokat

az egészség megőrzésének, javításának, fenntartásának előmozdítása,

a betegellátó eredményes gyógykezelési tevékenységének elősegítése, ideértve a szakfelügyeleti tevékenységet is, az érintett egészségi állapotának nyomon követése,

- a népegészségügyi, közegészségügyi és járványügyi érdekből szükségessé váló intézkedések megtétele,

- a betegjogok érvényesítése,

- orvosszakmai, epidemiológiai vizsgálat, elemzés,

- az egészségügyi ellátás tervezése, szervezése, költségek tervezése, az egészségügyi adatot kezelő szerv, vagy személy hatósági vagy törvényességi ellenőrzését, szakmai, vagy törvényességi felügyeletét végző szervezetek munkájának elősegítése, ha az ellenőrzés célja más módon nem érhető el, valamint az egészségügyi ellátásokat finanszírozó szervezetek feladatainak ellátása,

- a munkavégzésre való alkalmasság megállapítása függetlenül attól, hogy ezen tevékenység mely jogviszony keretében történik,

- az egészségügyi ellátásokra jogosultak részére vényen rendelt gyógyszer, gyógyászati segédeszköz és gyógyászati ellátás folyamatos és biztonságos kiszolgáltatása, illetve nyújtása érdekében,

- a munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések –ideértve a fokozott expozíciós eseteket is – kivizsgálása, nyilvántartása és a szükséges munkavédelmi intézkedések megtétele,

- egészségügyi dolgozókkal szemben lefolytatott etikai eljárás,

- betegút-szervezés,

- az egészségügyi ellátásokra jogosult részére a hatásos és biztonságos gyógykezelés elősegítése, valamint a költséghatékony gyógyszeres terápia kialakítása érdekében kezeli.

Az ön hozzájárulása alapján a fenti céloktól eltérő célból is kezelhetők adatai.

Adatkezelés jogalapja

Mivel önként fordul a társasághoz, mint egészségügyi ellátóhoz, a gyógykezeléssel összefüggő egészségügyi és személyazonosító adatainak kezelésére szolgáló hozzájárulását - ellenkező nyilatkozat hiányában - megadottnak kell tekinteni.

 

A társaság szolgáltatásának igénybe vétele esetén – tájékoztatáson alapuló hozzájárulását követően – Önnel szerződés jön létre, így az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja, azaz a szerződés maga, feltétele a 9. cikk (2) bekezdés h) pontja, tartalmát és az adatok kezelését részben jogszabályok határozzák meg (az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény és az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény).

 

Adatszolgáltatás alapja: A társaság szolgáltatásainak igénybe vétele nem kötelező. A szolgáltatás igénybe vétele esetén a társasággal szerződéses kapcsolat létesül, amelynek tartalmi elemeit részben jogszabályok határozzák meg.

 

Adatkezelés ideje

Személyes és egészségügyi adatait addig az időpontig kezeljük, amíg ön nem kéri azok törlését, ennek ellenére azonban a személyes és egészségügyi adatokat tartalmazó egészségügyi dokumentációt 30 évig, míg a zárójelentést 50 évig meg kell őrizni. (az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 30. § (1) bekezdése alapján)

 

Lehetséges címzettek, adattovábbítás

Az adatokat a Kardi-Soft Kft. által fejlesztett dokirex nevű programban felhő alapon (magyarországi tárhelyen) tároljuk, kezeljük.

 

Megelőzés, a gyógykezelés, a népegészségügyi, közegészségügyi-járványügyi intézkedések megtétele érdekében feltétlenül szükséges ideig és mértékig egészségügyi ellátóhálózaton belül az egészségügyi és személyazonosító adatok továbbíthatók, illetve összekapcsolhatók.

 

Az EESZT működtetője a csatlakozott adatkezelők informatikai rendszereiben tárolt és hozzáférhetővé tett adatokhoz – TAJ szám, születési idő, nem, állampolgárság, ellátási eseményre vonatkozó adatok és dokumentumok, az ellátást nyújtó szolgáltató és közreműködő – az EESZT felhasználók számára hozzáférést biztosít, amennyiben ezt nem tiltja meg, vagy korlátozza (elektronikus formanyomtatványon, vagy akár helyben jegyzőkönyvben). Később a kezelőorvosa előtt írásban jogosult olyan nyilatkozatot tenni, melyben az önrendelkezési nyilvántartásba bejegyzett korlátozás alól a kezelőorvos számára esetileg felmentést ad.

 

Kezelőorvosa – amennyiben ön nem tiltja meg – gyógykezelési célból az arra jogosult személyek részére történő hozzáférhetővé tétel érdekében az EESZT (Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér) útján rögzíti TAJ számát, vagy ennek hiányában más azonosítóját, születési idejét, nemét, továbbá az egészségi állapotával, kórelőzményével, egyes beavatkozásaival kapcsolatos egészségügyi adatokat (a továbbiakban: egészségügyi profil).

 

A társaság, mint megbízott egészségügyi szolgáltató kapcsolatban áll partnercégekkel, akik fennálló szerződéses kapcsolat keretében egészségügyi szolgáltatás biztosítása érdekében a társaság részére ügyfeleiket beutalják. A társaság részére beutalt betegek következő egészségügyi: betegségét, kórképét, elvégzett vizsgálat nevét, diagnózist, leleteit továbbítja a megbízó társaság részére.

 

A személyes adatokat megosztjuk olyan társaságokkal, akik a nevünkben adatait jellemzően adatfeldolgozóként kezelhetik. Ez magában foglalja a levelezést, laborral való kapcsolattartást, könyvelést. Ezek a társaságok kötelesek védeni az Ön személyes adatait. A könyvelés részére egészségügyi adatot nem továbbítunk.

 

A társaság, mint megbízott egészségügyi szolgáltató kapcsolatban áll partnercégekkel, akik fennálló szerződéses kapcsolat keretében egészségügyi szolgáltatás biztosítása érdekében a társaság részére ügyfeleiket beutalják. A társaság részére beutalt betegek következő egészségügyi: betegségét, kórképét, elvégzett vizsgálat nevét, diagnózist, leleteit továbbítja a megbízó társaság részére.

 

Megelőzés, a gyógykezelés, a népegészségügyi, közegészségügyi-járványügyi intézkedések megtétele érdekében feltétlenül szükséges ideig és mértékig egészségügyi ellátóhálózaton belül az egészségügyi és személyazonosító adatok továbbíthatók, illetve összekapcsolhatók.

 

A kezelést végző orvos az ön választott háziorvosa részére továbbítja egészségügyi adatait, kivéve, ha ezt ön kifejezetten megtiltja.

 

Adatainak továbbítása ön, vagy törvényes képviselője írásbeli hozzájárulása esetén is lehetséges a megadott címzettek részére. Tájékoztatom, hogy az elektronikus levelezés titkosított csatornán történik.

 

Fertőző betegség, foglalkozási eredetű megbetegedés, vagy annak gyanúja, vele született rendellenesség esetén (magzat esetén is) az egészségügyi és személyazonosító adatot a jogosult hatóság, illetve nyilvántartó szerv felé továbbítjuk.

 

Első orvosi ellátásakor, ha 8 napon túl gyógyuló sérülést szenvedett, ami feltehetően bűncselekmény következménye, a kezelőorvos a rendőrségnek haladéktalanul bejelenti személyazonosító adatait, illetve gyermekbántalmazás, elhanyagolás esetén az illetékes gyermekjóléti szolgálatot értesítjük.

 

Az önre vonatkozó meghatározott egészségügyi adatok megismerésére jogosult a házastárs, egyeneságbeli rokon, testvér, valamint élettárs - írásbeli kérelme alapján - házastárs, az egyeneságbeli rokon, a testvér, illetve az élettárs, valamint leszármazóik életét, egészségét befolyásoló ok feltárása vagy egészségügyi ellátása céljából szükséges és az egészségügyi adat más módon való megismerése, illetve az arra való következtetés nem lehetséges

 

Halál esetén a törvényes képviselő, közeli hozzátartozó, valamint örököse - írásos kérelme alapján - jogosult a halál okával összefüggő egészségügyi adatokat megismerni.

 

Az egészségügyi és a megkereső vagy adatszolgáltatást kérő szerv (pl. bíróság, rendőrség) által törvény alapján kezelhető, az azonosításhoz szükséges személyazonosító adatait átadjuk.

 

Harmadik országba személyes adatok továbbítására nem kerül sor.

Céltól eltérő adatkezelés

Egészségügyi adatai személyazonosításra alkalmatlan módon statisztikai célból kezelhetőek.

Adatkezelés kockázata

A szerződéses adatok kezelését a társaság magas kockázatúnak értékeli, amelynek keretében adatvédelmi hatásvizsgálati igazolással rendelkező szoftverben kezeli az egészségügyi és személyes adatokat, elektronikus adatküldésnél titkosított csatornát alkalmaz, fokozottan ügyel az adatvédelmi szabályzatban foglaltak megtartására a szerződéses adatok elvesztésének, megsemmisülésének, megváltozásának, jogosulatlan közlése, hozzáférés megakadályozása érdekében. A társaság az érintetti jogok biztosítása érdekében külön tájékoztatót alkalmaz a szerződés részeként, az adatok kezelésére titoktartási nyilatkozatot tett személyek jogosultak.

 

4.3 A szerződés teljesítéséhez kapcsolódó fizetési kötelezettség teljesítése

 

A szerződés teljesítéséhez kapcsolódóan a társaság számlát, készpénzes fizetés esetén pénztárbizonylatot állít ki magánszemély részére is.

 

Kezelt adatok

A társaság által kiállított számviteli bizonylathoz személyes adatok (név, cím, számlázási név, cím) kezelése szükséges.

Adatkezelés célja

Az adatkezelés célja a fizetésre kötelezett azonosítása, a fizetési kötelezettség megállapítása és a számla kézbesítése.

Adatkezelés jogalapja

A GDPR 6. cikke (1) bekezdésének c) pontja alapján az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges a személyes adatok kezelése. Ezt a jogi kötelezettséget a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 166. § és 169. § (2) bekezdése határozza meg.

 

Adatszolgáltatás alapja: jogszabályon alapul, megadása kötelező, hiányában nem tudunk jogszabályi kötelezettségünknek eleget tenni.

Adatkezelés ideje

Az adatkezelés ideje a szigorú számadási bizonylatok megőrzésére vonatkozó szabályok szerint 8 év.

Lehetséges címzettek, adattovábbítás

Az adatok kizárólag az ellenőrzésére felhatalmazottak részére továbbíthatóak.

Harmadik országba személyes adatok továbbítására nem kerül sor.

Céltól eltérő adatkezelés

Amennyiben az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár az érintettek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő az érintetteket kötelezően tájékoztatja, adatvédelmi incidens esetén a fenti kötelezettség teljesítése érdekében az értesítés megküldése céljából szintén sor kerülhet adatkezelésre a név és email-cím tekintetében, a GDPR 34. cikkében foglaltak alapján.

Adatkezelés kockázata

A számlázási adatok kezelését a társaság alacsony kockázatúnak értékeli (egészségügyi adatot számlán nem tüntet fel), a társaság az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályai szerint jár el.

 

4.4 A cookie-kal kapcsolatos adatkezelés

A társaság honlapjain https://mentahaz.hu/, https://zoldalmakozpont.hu/ a felhasználói élmény fokozása céljából cookie-kat alkalmaz. A társaság honlapja egyes részeinek letöltésekor bizonyos esetben kisméretű adatfájlok, ún. cookie-k, azaz ’sütik’ kerülnek a látogató számítógépére. Az alkalmazott cookie-ról (cél, megőzési idő, továbbítás) külön tájékoztatóban adunk felvilágosítást.

 

Kezelt adatok

A honlapok meglátogatásával az érintett IP címét és számítógépének egyes adatait tartalmazó naplófájl készül.

 

Adatkezelés célja

Megőrizzük és értékeljük a weboldalunkon tett legutóbbi látogatásaival kapcsolatos adatokat, valamint elemzési célokból azt, hogyan böngészett a weboldalunk különböző részei között, hogy megértsük, hogyan használják az emberek a weboldalunkat, és ezáltal még praktikusabbá tegyük a használatát.

Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján az ön hozzájárulása, melyet a cookie-k használatára vonatkozó tájékoztatást tartalmazó felugró ablakban, az „Elfogadom” gombra kattintással ad meg.

 

Adatszolgáltatás alapja: nem alapul jogszabályon, illetve szerződésen, megadása nem kötelező, hiányában a honlap nem fog megfelelően működni, korlátozottan lesz használható.

 

Adatkezelés ideje

Külön tájékoztató szerint.

Lehetséges címzettek, adattovábbítás

Külön tájékoztató szerint

 

Céltól eltérő adatkezelés

Nincs.

 

Adatkezelés kockázata

A cookie adatok kezelését a társaság alacsony kockázatúnak értékeli, az adatvédelmi szabályzatban és az adatfeldolgozó megfelelő kiválasztásával ügyel az adatok megfelelő kezelésére, biztonságára az érintettek részére külön tájékoztatót is alkalmaz.

 

 

4.5  Az érintetti joggyakorláshoz kapcsolódó személyes adatok kezelése

Az érintetti joggyakorláshoz kapcsolódó kérelmek teljesítése érdekében személyes adatkezelésre kerül sor. Előfordul, hogy a kérelmező (pl. törvényes képviselő, meghatalmazott) személye nem azonos az érintett (jellemzően a társaság által kezelt beteg) személyével, így az érintetti joggyakorlás megfelelő biztosítása érdekében a kérelmezők személyes adatainak kezelésére is sor kerül.

Kezelt adatok

A kérelmező neve, lakcíme, elérhetősége.

Az érintett azonosítására vonatkozó adat (jelenleg kezelt adatok alapján).

A kérelmező jogosultsága (pl. meghatalmazás, törvényes képviselői minőség igazolása) a személyes adatok megismerésére.

Adatkezelés célja

Az adatkezelés célja az érintetti joggyakorlás elősegítése, kérelmek megfelelő teljesítése, érintett azonosítása.

Adatkezelés jogalapja

A GDPR 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja alapján az érintettel kötött szerződés teljesítéséhez szükséges a személyes adatok kezelése.

Adatszolgáltatás alapja:

Az adatszolgáltatás szerződésen alapul, megadása kötelező, hiányában nem tudunk az érintetti joggyakorláshoz kapcsolódó kérelemnek eleget tenni.

Adatkezelés ideje

Az adatkezelés ideje az ismételt kérelmek ellenőrzése miatt 1 év.

Lehetséges címzettek, adattovábbítás

Nincs. Harmadik országba nem történik adattovábbítás.

 

Céltól eltérő adatkezelés

Nem tervezett.

Adatkezelés kockázata

A kérelmezői adatok kezelését a társaság alacsony kockázatúnak értékeli (egészségügyi adatot számlán nem tüntet fel), a társaság az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályai szerint jár el.

 

4.6 A szerződések kapcsolattartói személyes adatainak kezelése

A társaság által kötött szerződések megfelelő teljesítése érdekében a felek kapcsolattartókat jelölnek. A kapcsolattartók a társaság által alkalmazott személyek, akiknek munkaköri feladatuk a társaság által kötött meghatározott szerződésekben történő közreműködés. A társaság a saját alkalmazottjaira, mint kapcsolattartókra vonatkozó tájékoztatást alkalmazottjai részére külön tájékoztatóban adja meg, jelen tájékoztatás a társaság szerződéses partnereinek kapcsolattartóira vonatkozik.

 

Kezelt adatok

A kapcsolattartó neve, e-mail címe, telefonszáma.

Adatkezelés célja

Az adatkezelés célja a társaság által kötött szerződések teljesítésének elősegítése.

Adatkezelés jogalapja

A GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja alapján a társaság jogos érdeke, a szerződések megfelelő, hatékony teljesítése miatt szükséges a személyes adatok kezelése.

Adatszolgáltatás alapja:

Az adatszolgáltatás nem alapul szerződésen, jogszabályon, megadása nem kötelező, hiányában a társaság nem tudja a szerződéses partnerével a kapcsolatot tartani, a szerződést teljesíteni.

Adatkezelés ideje

A szerződés teljesítéséig, vagy a kapcsolattartó személyében bekövetkező változásig.

Lehetséges címzettek, adattovábbítás

Nincs. Harmadik országba nem történik adattovábbítás.

 

Céltól eltérő adatkezelés

Nem tervezett.

Adatkezelés kockázata

A kapcsolattartói adatok kezelését a társaság alacsony kockázatúnak értékeli (egészségügyi adatot számlán nem tüntet fel), a társaság az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályai szerint jár el.

 

4.7 Az önéletrajzokkal kapcsolatos adatkezelés

A társaság állományába jelentkező személyek önéletrajzukat megküldik a társaság részére. Az önéletrajzokat az érintettek bizonyos esetekben a társaság által meghirdetett álláshelyekre, más esetekben konkrét pályázatra való jelentkezés nélkül küldik be.

 

Kezelt adatok

Az önéletrajzok általában a pályázóra vonatkozó természetes személyazonosító adatokat, képzettségre, korábbi foglalkoztatásra utaló adatokat, valamint olyan adatokat tartalmaz, melyet az érintett rendelkezésre bocsát.

 

Konkrét álláshelyre kiírt pályázat esetén, amennyiben az önéletrajz alapján a jelentkezővel történő személyes interjúra is sor kerül, az adott jogviszony létesítésével kapcsolatos kötelező adatkezelésekről az érintett személyesen kap tájékoztatást.

Adatkezelés célja

Az adatkezelés célja a társaság állományába jelentkezők alkalmasságának első felmérése.

 

Adatkezelés jogalapja

Az álláspályázatokra benyújtott önéletrajzok tekintetében adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja alapján, mivel az adatkezelés szerződés (jelen esetben a munkajogviszonyt létesítő szerződés ennek minősül) megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

 

A fel nem vett személyek esetén a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján a tárolásra vonatkozó hozzájárulás alapján 1 évig kezelhetőek az önéletrajzok.

 

Adatszolgáltatás alapja: nem alapul jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen, szerződés kötésének nem előfeltétele, Ön nem köteles a személyes adatokat megadni, az adatszolgáltatás elmaradása esetén nem vehet részt a kiválasztási eljárásban.

Adatkezelés ideje

Konkrét pályázatra történő jelentkezés esetén a pályázatban foglaltak szerint, a cél megvalósulásáig, a társaság személyi állományába nem pályázat keretében jelentkezők önéletrajzát a társaság hozzájárulás hiányában nem őrzi meg. Ezt követően a postán érkezett vagy személyesen benyújtott iratot a társaság visszaküldi a jelentkezőnek, az elektronikus úton benyújtott önéletrajzot pedig törli.

Lehetséges címzettek, adattovábbítás

Nem kerül rá sor.

Harmadik országba személyes adatok továbbítására nem kerül sor.

Céltól eltérő adatkezelés

Mivel adatvédelmi incidens esetén, ha az incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár az érintettek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő az érintetteket kötelezően tájékoztatja, adatvédelmi incidens esetén a fenti kötelezettség teljesítése érdekében az értesítés megküldése céljából szintén sor kerülhet adatkezelésre a név és email-cím tekintetében, a GDPR 34. cikkében foglaltak alapján.

 

Adatkezelés kockázata

Az önéletrajzok kezelését a társaság közepes kockázatúnak értékeli, amelynek keretében fokozottan ügyel az adatvédelmi szabályzatban foglaltak megtartására az önéletrajzok elvesztésének, megsemmisülésének, megváltozásának, jogosulatlan közlése, hozzáférés megakadályozása érdekében. A társaság az érintetti jogok biztosítása érdekében külön tájékoztatót alkalmaz, az adatok kezelésére titoktartási nyilatkozatot tett személyek jogosultak.

 

 

4.8 Az ingatlan kamerás védelme

A társaság az alábbi ingatlanán található épületeiben térfigyelő kamerarendszert működtet:

 • 8000 Székesfehérvár, Nagy László utca 1.

 

Kamerák elhelyezése

-recepció

-az épületek további kamerái működtetésére az épületek zárását követően kerül sor, amikor jogszerűen az adott helyen tartózkodni nem lehet.

Kezelt adatok

A kamera által készített felvétel rögzíti az érintett képmását, az általa tanúsított magatartást.

 

Adatkezelés célja

-recepció: pénzforgalom utólagos ellenőrizhetősége, jogosulatlan bemenetel azonosítása

-épületek további kamerái esetén az épületek zárását követően az épületekben történő események cselekmények rögzítése.

Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja alapján az adatkezelő jogos érdeke, figyelembe vettük a megbízó személyek érdekeit is, amennyiben a megbízottjuk, mint érintett szerepel a felvételen. Az adatkezelő jogos érdeke az adott kamerához kapcsolódóan meghatározott vagyontárgyak állagának védelme, jogsértő cselekmény rögzítése, a kezelt személyes adatainak védelme, az elkövető kilétének megállapítása.

 

Adatszolgáltatás alapja: nem alapul jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen, nem előfeltétele szerződés megkötésének, azonban az adatkezelés a tájékoztatást követő megfigyelt területre való belépést követően szükségszerű.

Adatkezelés ideje

Az adatkezelés idő a rögzítéstől számított 3 nap, kivéve, ha a megsemmisítés mellőzését kérték (ebben az esetben maximum 30 nap), vagy ha a rögzített képfelvételt, valamint más személyes adatot bírósági vagy más hatósági eljárásban bizonyítékként felhasználják.

 

Az, akinek jogát vagy jogos érdekét a kamera által készített felvétel, illetve más személyes adatának felvételen történő rögzítése érinti, a felvétel rögzítésétől számított három napon belül kérheti, hogy az adatot a társaság ne semmisítse meg, illetve ne törölje.

Lehetséges címzettek, adattovábbítás

Bíróság vagy más hatóság megkeresésére a felvételt, valamint más személyes adatot a megkeresett adatkezelő a bíróságnak vagy a hatóságnak haladéktalanul megküldi. Amennyiben a bíróság vagy hatóság által történő megkeresésre attól számított harminc napon belül, hogy a megsemmisítés mellőzését kérték, nem kerül sor, a felvételt, valamint más személyes adatot a társaság megsemmisíti, illetve törli.

Harmadik országba személyes adatok továbbítására nem kerül sor.

Céltól eltérő adatkezelés

Amennyiben az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár az érintettek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő az érintetteket kötelezően tájékoztatja, adatvédelmi incidens esetén a fenti kötelezettség teljesítése érdekében az értesítés megküldése céljából szintén sor kerülhet adatkezelésre a név és email-cím tekintetében, a GDPR 34. cikkében foglaltak alapján.

Adatkezelés kockázata

Az elektronikus megfigyelő rendszer üzemeltetését a társaság közepes kockázatúnak értékeli, amelynek keretében fokozottan ügyel az adatvédelmi szabályzatban foglaltak megtartására a felvételek elvesztésének, megsemmisülésének, megváltozásának, jogosulatlan közlése, hozzáférés megakadályozása érdekében. A társaság az érintetti jogok biztosítása érdekében külön tájékoztatót alkalmaz, az adatok kezelésére titoktartási nyilatkozatot tett személyek jogosultak.

 

5 MILYEN ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEKET ALKALMAZUNK ADATAI VÉDELMÉBEN?

 

A társaság számítástechnikai rendszerei és adatmegőrzési helyei a székhelyén működtetett szervereken találhatók meg.


A társaság a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket és szoftvereket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 • a jogosultak számára hozzáférhető;
 • hitelessége és hitelesítése megfelelő;
 • a változatlansága biztosított;
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett.

 

A társaság olyan szervezési, szervezeti és informatikai intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban felmerülő kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

 

A társaság az adatkezelés során megőrzi

 • a titkosságot, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 • a sértetlenséget, hogy az információnak és a feldolgozás pontos és teljes legyen;
 • a rendelkezésre állást, hogy a jogosult használó szükség esetén, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

 

A társaság informatikai rendszere és hálózata védett az informatikai eszközökkel megvalósítható csalás, kémkedés, szabotázs, továbbá a vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépes vírusok, betörések ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik. A társaság által alkalmazott szoftver adatvédelmi hatásvizsgálati tanúsítással rendelkezik.

 

Tájékoztatom, hogy az elektronikus üzenetek továbbítására titkosított csatornán keresztül kerül sor, az ön által megadott (részünkre előzetesen megküldött) e-mail címre.

 

A társaság a rendszereket naplózza annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson biztonság sérülése esetében. A rendszermegfigyelés lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

 

A Társaság az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintetbe veszi a technika mindenkori fejlettségét, az adatkezelés körülményeit. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül a Társaság azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene a Társaságnak. A Társaság ezen követelményeket az adatfeldolgozók irányában is érvényesíti.

 

A Társaság kötelezi magát arra, hogy minden olyan harmadik felet, akik részére az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, felhívja a fenti vállalások betartására. A Társaság általi jogszerű adattovábbítás esetén ugyanakkor a Társaság nem vállal felelősséget a címzett által okozott károkért.

 

A Társaság valamennyi munkatársa, munkaviszonya vagy más jogviszonya alapján köteles az adatkezelésre, valamint adatbiztonságra vonatkozó fenti elvek betartására.

 

6 MILYEN JOGOK ILLETIK MEG SZEMÉLYES ADATAI KEZELÉSE SORÁN?

 

Az egyes jogok ismertetését követően táblázatban is megjelenítjük az egyes adatkezelésekhez kapcsolódóan gyakorolható jogokat.

 

Hozzáférés: Ön jogosult arra, hogy a társaságnál érdeklődjön, és választ kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, jogosult arra, hogy az alábbiakról tájékoztatást kapjon:

 • az adatkezelés céljai;
 • személyes adatok kategóriái;
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 • adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 • azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 • a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 • ha az adatokat nem Öntől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
 • a GDPR 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és Önre nézve milyen várható következményekkel jár.

Amennyiben Ön saját személyes adatairól másolatot kér, a társaság azt díjmentesen rendelkezésére bocsátja.

Ön által kért további másolatokért a társaság a közérdekűadat-megismerési igényekre vonatkozó költségtérítési szabályok szerint díjat számolhat fel. A költségtérítés lehetséges mértékéről az adatkezelő a kapcsolatfelvételkor tájékoztatást ad.

Ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat a társaság elektronikus formátumban bocsátja rendelkezésére, kivéve, ha azokat más formátumban kéri.

A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait, így például mások személyes adata nem igényelhető.

Hozzáféréshez való joga ellátásának időtartama alatt az általa írásban felhatalmazott személyt, az ellátást követően az ön által teljes bizonyító erejű magánokiratban felhatalmazott személyt is megilleti.

 

Helyesbítés: Ön jogosult arra, hogy kérésére a társaság indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, továbbá kérheti a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. Az azonosító adatok változását igazolni kell.

 

A társaság kéri, hogy az adatváltozás bejelentésére, és a változás alapjául szolgáló okirat bemutatására haladéktalanul, legkésőbb 8 napon belül kerüljön sor.

 

Törlés: Ön jogosult arra, hogy kérésére a társaság indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, a társaság pedig köteles arra, hogy Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben a GDPR 17. cikk (1) bekezdésében felsorolt indokok valamelyike fennáll.

 

A személyes adatok törléséhez való jog a tájékoztatóban szereplő adatok tekintetében a GDPR 17. cikke (3) bekezdésének b) pontja alapján a jogi kötelezettség teljesítése keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelések tekintetében nem alkalmazandó.

 

A társaság a törlési kérelem elbírálásáig az adatkezelést korlátozza.

 

hozzájárulás visszavonása: A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 

Adatkezelés korlátozása: Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Ön az alábbi esetekben jogosult arra, hogy kérésére a társaság korlátozza az adatkezelést:

 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a társaság ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • a társaságnak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

 

Adatkezelés elleni tiltakozás: A tiltakozáshoz való jog gyakorlása esetén a társaság a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

Ön hozzájárulásán, szerződésen és a jogi kötelezettségen alapuló adatkezeléseknél a GDPR 21. cikk (1) bekezdésében foglaltak alapján nem gyakorolható.

 

Az érdekmérlegelési teszt eredményéről a társaság székhelyén érdeklődhet.

 

Adathordozhatósághoz való jog: Ön jogosult az általa a társaság rendelkezésére bocsátott adatait megkapni

 • tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban
 • jogosult más adatkezelőhöz továbbítani
 • kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz – ha ez
  technikailag megvalósítható
 • kivéve: közérdekű, vagy közhatalmú jog gyakorlása céljából végzett adatkezelés

Ez az érintetti jog akkor gyakorolható, ha automatizált módon történik az adatkezelés, és a társaság az adatokat Ön hozzájárulása vagy a szerződéses jogalap alapján kezeli.

Automatizált döntéshozatal alóli mentesülés joga. A társaság jelenleg automatizált adatkezelést, ide értve profilalkotást nem végez, ezért ezen jog nem releváns.

7 ADATKEZELÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓAN ÉRVÉNYESÍTHETŐ JOGOK

 

Érintetti jog megnevezése

Mely adatkezelések esetén gyakorolható?

Hozzáférés - tájékoztatás

•         Kapcsolatfelvétel körében kezelt adatok

•          Betegellátással összefüggő adatkezelések

•          Szerződéshez kapcsolódó fizetési kötelezettségre vonatkozó adatkezelés

•          Érintetti joggyakorláshoz kapcsolódó személyes adatok kezelése

•          Szerződések kapcsolattartói személyes adatainak kezelése

•         Cookie-kal kapcsolatos adatkezelés

•         Önéletrajzokkal kapcsolatos adatkezelés

•         Az ingatlan kamerás megfigyelése

Hozzáférés - másolat

•         Kapcsolatfelvétel körében kezelt adatok

•          Betegellátással összefüggő adatkezelések

•          Szerződéshez kapcsolódó fizetési kötelezettségre vonatkozó adatkezelés

•          Érintetti joggyakorláshoz kapcsolódó személyes adatok kezelése

•          Szerződések kapcsolattartói személyes adatainak kezelése

•         Önéletrajzokkal kapcsolatos adatkezelés

•         Az ingatlan kamerás megfigyelése

Helyesbítés

•         Kapcsolatfelvétel körében kezelt adatok

•          Betegellátással összefüggő adatkezelések

•          Szerződéshez kapcsolódó fizetési kötelezettségre vonatkozó adatkezelés

•          Érintetti joggyakorláshoz kapcsolódó személyes adatok kezelése

•          Szerződések kapcsolattartói személyes adatainak kezelése

•         Önéletrajzokkal kapcsolatos adatkezelés

Törlés

•         Kapcsolatfelvétel körében kezelt adatok

Adatkezelés korlátozása

•         Kapcsolatfelvétel körében kezelt adatok

•          Betegellátással összefüggő adatkezelések

•          Szerződéshez kapcsolódó fizetési kötelezettségre vonatkozó adatkezelés

•          Érintetti joggyakorláshoz kapcsolódó személyes adatok kezelése

•          Szerződések kapcsolattartói személyes adatainak kezelése

•         Önéletrajzokkal kapcsolatos adatkezelés

•         Az ingatlan kamerás megfigyelése

Adatkezelés elleni tiltakozás

•         Kapcsolatfelvétel körében kezelt adatok

•          Szerződések kapcsolattartói személyes adatainak kezelése

•         Az ingatlan kamerás megfigyelése

Adathordozhatósághoz való jog

Az adathordozhatósághoz való jog a tájékoztatóban szereplő adatok tekintetében nem gyakorolható, mert nem történik automatizált módon történő adatkezelés.

 

A jogok az Ön megfelelő azonosítását lehetővé tevő kérelem társaság részére történő eljuttatásával gyakorolhatók. A 16 év alatti érintett jogainak gyakorlásához törvényes képviselőjének eljárása, engedélye szükséges.

 

A kérelmek ügyintézési határideje 25 nap, a tiltakozási jog esetén 15 nap. A kérelem elbírálásának eredményéről az érintettet az adatkezelő tájékoztatja. Amennyiben a jogok gyakorlása során kétség merül fel, hogy a kérelem valóban az érintettől származik, saját jogszerű adatkezelése és az érintett védelme érdekében a társaság további információkat kérhet.

A társaság, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

A társaság az adatok helyesbítése, törlése, az adatkezelés korlátozása esetén mindenkit tájékoztat, akihez az érintett adatait továbbította, amennyiben ez nem bizonyul lehetetlennek, vagy nem igényel aránytalan erőfeszítést, amelynek tényéről és okáról az érintettet a kérelemre adott válaszában tájékoztatja.

 

Felügyeleti hatósághoz és bírósághoz fordulás joga:

 

Ha Önnek a társaság által kezelt adataival kapcsolatban kérdése merül fel, vagy úgy véli, hogy az adatkezelés során sérelem érte, kérem elsődlegesen a társaság adatvédelmi tisztviselője felé jelezze.

 

Amennyiben a megkeresés nem vezetett eredményre, az érintett a GDPR 77. cikke és az Infotv. 52. § alapján a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentést tehet, továbbá az Infotv. 22. § szerint, valamint a GDPR 79. cikke és a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény Második Könyvének III. része alapján bírósághoz fordulhat.

 

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság:

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.

Telefon: +36 (1) 391-1400

Elektronikus postacím: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: www.naih.hu

 

Jelen tájékoztató dr. Kozma Gergely e.v. szellemi terméke, aki fenntart minden jogot ide értve a módosítást, fordítást, többszörözést, továbbadást, értékesítést is.

 

Kelt: Székesfehérvár, 2020. december 28.